Batf Global R&D Center
Electrophoretic Paint Division Adhesive Division Chengdu Batf Shanghai Batf Shunde Batf